Všeobecné obchodní podmínky

Bontonfilm Promotions s.r.o. 

se sídlem Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00  Praha 1, IČO: 03591832

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy, smlouvy o dílo, objednávky a potvrzení objednávek uzavřené společností Bontonfilm Promotions s.r.o. se sídlem Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00  Praha 1, IČO: 03591832, DIČ: CZ03591832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp.zn. C/233809 jako dodavatelem nebo zhotovitelem (dále jen BFP).

Při uzavírání smlouvy se vychází ze skutečnosti, že objednatel nebo kupující (dále též zákazník) je seznámen s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) a že je vědomě přijímá jako součást uzavírané smlouvy.

Zákazníkem může být pouze podnikatel - fyzická [OR1] nebo právnická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost a se kterou BFP uzavírá v souvislosti s podnikáním zákazníka kupní smlouvu nebo smlouva o dílo. Za zákazníka je považována pouze taková osoba, která se vůči BFP identifikuje svým IČ. Za zákazníka se považuje také Česká republika, popř. jiný stát, územní samosprávný celek (obec, kraj) nebo jiný zadavatel veřejné zakázky podle § 4  zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako např. státní příspěvková organizace nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Dále se podnikatelem rozumí také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se také považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

Právní vztahy BFP se zákazníkem, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi BFP a zákazníkem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

 

II. Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy může dojít na základě osobní, písemné či elektronické objednávky zákazníkem u BFP a všech jeho zástupců a jejím potvrzením ze strany BFP. Kupní smlouvou se BFP zavazuje, že zákazníkovi dodá zboží (věc), které je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že zboží (věc) převezme a zaplatí BFP kupní cenu.

Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění, cena, termín a způsob dodání. Všechny náležitosti smlouvy jsou komunikovány se zákazníkem prostřednictvím osobní, telefonické či mailové komunikace, které jsou po dohodě specifikovány ve finální nabídce. Po jejím potvrzení zákazníkem je smlouva uzavřena.

BFP je povinen bez zbytečného odkladu informovat zákazníka o tom, že na trhu není dostupné zboží nezbytné ke splnění zakázky a zákazník se vyjádří do 3 pracovních dnů, zda na zakázce trvá a dle možnosti trhu souhlasí s posunem termínu dodání či zda odstupuje od smlouvy. Nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, platí, že odstoupil od smlouvy.

Smlouva kupní a/nebo smlouva o dílo může být uzavřena i písemnou formou v jednom dokumentu. V otázkách neřešených takovou smlouvou se smluvní vztah řídí těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

Zákazník doručením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Doručená objednávka je návrhem k uzavření smlouvy s BFP. Umístění nabízeného zboží a služeb BFP na stránky www.bfpromotions.cz má pouze informativní charakter, ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Teprve potvrzením finální specifikace zakázky ze strany zákazníka dochází k uzavření smlouvy. V případě, že předmětem plnění je pouze potisk zboží dodaného zákazníkem, dojde k uzavření smlouvy až po schválení vzorku ze strany BFP. V případě potisku platí dohoda, že jeden kus dodaný zákazníkem slouží jako vzorek pro zkoušku potisku a může být znehodnocen. 

 

III. Předmět smlouvy

Předmětem smluv je plnění spočívající v dodávce reklamních předmětů a dárků bez potisku nebo s potiskem a poskytnutí služeb souvisejících s provedením grafických prací a tisku a prodeji zboží a hotových výrobků, které jsou specifikovány v uzavřené kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo.

Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce BFP, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla.

Není-li dohodnuto jinak, BFP dodá zboží nebo provede dílo v obvyklé kvalitě a v souladu s nabídkou BFP platnou v den uzavření smlouvy (potvrzení objednávky).

 

IV. Finanční podmínky

Za zboží nebo zakázku zpracovanou a dodanou BFP zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku, nebyla-li stranami uzavřena jiná dohoda o ceně.

Platba za zboží se provádí převodem na účet BFP, není-li dohodnuto jinak. BFP může požadovat zaplacení zálohy na smluvenou cenu před provedením zakázky nebo dodáním zboží a vyhrazuje si tak právo na vystavení zálohové faktury až do výše 100% ceny objednaného zboží nebo služeb.

Zákazník není oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku proti pohledávce BFP nebo postoupit svou pohledávku za BFP na třetí osobu.

Akční ceny platí po dobu časově určenou. Pokud jsou ze strany BFP poskytovány slevy, je možné na zakázku využít vždy jen jednu slevu, více slev nelze sčítat v rámci jedné zakázky.

Zákazníkovi bude poskytnuto zboží a/nebo služby za cenu platnou v době objednání. Ceny nezahrnují DPH.

 

V. Další podmínky – místo plnění, lhůta, kvalita, množství

Pro případ, že BFP potvrdí objednávku, u které není schopen (např. z kapacitních důvodů) sám zajistit plnění, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby. Za splnění ale odpovídá, jako by plnil sám.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je místem plnění sídlo BFP.

Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou ze strany BFP akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.

Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání BFP v plnění smluvních závazků, má BFP právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. V takových případech nenese BFP odpovědnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání BFP, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být BFP odvráceny.

Nebezpečí škody na dodané zakázce nebo zboží přechází z BFP na zákazníka převzetím, vlastnictví přechází z BFP na zákazníka uhrazením dohodnuté ceny. Je-li zákazník v prodlení s převzetím zboží (zakázky), přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka okamžikem vzniku jeho prodlení s převzetím zboží.

Dohodnutá dodací lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou probíhá schválení korektur ze strany zákazníka od předložení první korektury do bezvýhradného odsouhlasení korektury zákazníkem. V závislosti na průběhu schvalování dohodnou smluvní strany případně nově termín dodání.

BFP není vázán dohodnutým termínem dodání v těchto případech:

Zákazník neuhradí ve stanovené lhůtě zálohovou fakturu

Zákazník se nevyjádří ke korektuře v dohodnuté lhůtě

Zákazník se nevyjádří k vyvzorovanému výrobku v dohodnuté lhůtě

Zákazník nedodal zboží ke zhotovení díla ve stanovené lhůtě

Zákazník nedodal podklady potřebné pro realizaci zakázky ve stanovené lhůtě

Zákazník neposkytl BFP jinou součinnost nezbytnou ke splnění její povinnosti

Zákazník je v prodlení se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku vůči BFP

Nastane okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku

Na trhu není dostupné zboží nezbytné ke splnění zakázky

V jiných případech stanovených těmito VOP

 

přičemž nová dodací lhůta začne běžet po odpadnutí příslušné překážky.

 

Při dodání zakázkového textilu nebo provedení potisku nebo aplikace potisků na textil zákazníka upozorňuje BFP předem na obvyklou srážlivost a deformaci u užitého textilního materiálu a používané technologie tisku, která se může pohybovat v rozmezí + - 5% v osách X a Y. Tyto odchylky nejsou vadami a nejsou důvodem k reklamaci.

Smluvní strany si dohody toleranci množství znehodnoceného textilu 2% z celkového počtu  textilu předaného zákazníkem k provedení díla. Pokud BFP nepřekročí tento poměr, nevzniká zákazníkovi právo na úhradu ceny znehodnoceného textilu. Přesáhne-li množství znehodnoceného textilu 2% z celkového množství textilu předaného zákazníkem k provedení díla, BFP uhradí zákazníkovi pořizovací cenu té části znehodnoceného textilu, která přesahuje 2% z celkového počtu textilu předaného zákazníkem k provedení díla nejvýše však do ceny obvyklé.

Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho částí.

Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení.

BFP si vyhrazuje právo na dodání zboží s rozdílem 8 % z dohodnutého množství, stane-li se tak, dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena automaticky poměrně změní.

Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku. Výsledná barevnost potisku se může lišt od původně zadaného odstínu barvy. V závislosti na potiskovaném podkladu, potiskové technologii a zvoleném odstínu může být tento rozdíl 0 % – 15 % proti původnímu zadání. U potisku vícesložkovou barvou je nutné vyčkat úplného vytvrzení barvy, než bude předmět běžně používán.

 

VI. Záruka kvality, reklamace

BFP dodá zakázku co do obsahu nepoškozenou a v kvalitě, která byla sjednána či určena uzavřenou smlouvou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.

BFP neodpovídá za vady zakázky, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu či podkladů dodaných zákazníkem, zejména podklady pro tisk (kvalita či formát), specifikace barev, velikost potisku apod., jestliže BFP na vadnost materiálu zákazníka upozornil.

Nové zboží lze reklamovat dle záruční doby uvedené na faktuře. Není-li na faktuře záruční doba uvedená, platí pro zboží určení k dalšímu prodeji zakoupené zákazníkem doba 6 měsíců.

Na textil s potiskem nebo výšivkou poskytuje BFP zákazníkovi záruku za jakost po dobu 6 měsíců, pokud není stanoveno jinak.

Zákazník je povinen s vynaložením odborné péče prohlédnout převzaté zboží nejpozději následující pracovní den po jeho převzetí a do tří pracovních dnů po převzetí zboží oznámit BFP výskyt vad.

Bylo-li zboží doručeno dopravcem, začíná běžet záruční doba jeho převzetím zákazníkem.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nadměrným nebo nevhodným užíváním (např. mechanické opotřebení způsobené nevhodným zacházením), zanedbáním péče o zboží (např. zničení potisku žehličkou) či poškození způsobené vyšší mocí. Zákazník bere na vědomí, že textil je nutné prát naruby na 40 st. bez použití agresivních přísad pracího prášku.

Reklamace přeneseného fotografického obrazu či předmětu s přeneseným obrazem: potvrdí-li BFP, že vinou chybného zpracování byl fotografický obraz přenesen v neodpovídající kvalitě, dle objednávky zákazníka, nebo poškození, či zničení předmětu způsobil BFP, budou tyto předměty zdarma znovu přepracovány. Vadné dílo zůstává ve vlastnictví BFP.

Reklamaci však nelze uznat (i) v případě, že zákazník poskytl BFP nekvalitní předlohu, (ii) je-li po převzetí díla předmět reklamace poškozen, poškrábán nebo vykazuje mechanickou závadu, kterou si způsobil přebírající zákazník nebo (iii) je-li zakázka prokazatelně poškozená UV zářením, (stálost barev, žloutnutí papíru atd.) a není-li UV stabilita přímo vyžadována v objednávce nebo deklarována na faktuře.

BFP se zavazuje vyřídit reklamaci do 1 měsíce po obdržení reklamace včetně všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je BFP povinen o tom zákazníka vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

Je-li dodání vadného zboží nebo díla podstatným porušením smlouvy může zákazník:

a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady,

b) požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku,

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo potisku,

d) odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění.

Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy může zákazník:

a) požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku,

b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.

 

Při převzetí zboží od dopravce je zákazník povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uvede zákazník tuto informaci do předávacího protokolu dopravce.

BFP neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

Uplatnění práv z vadného plnění na dodaném zboží nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti ani na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a zákazník je povinen dodržet lhůtu splatnosti. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

VII. Další ustanovení

Zákazník odpovídá za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých BFP.

BFP nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento nosič obsahoval počítačové viry.

BFP neodpovídá za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

BFP je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník. BFP si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že získá oprávněné podezření, že ze strany zákazníka by v rámci zakázky došlo k porušení autorských nebo osobnostních práv, nebo k porušení jiných právních předpisů v rámci České republiky.

Zákazník souhlasí s tím, aby BFP jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem zaniká.

Bude-li zákazník v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny nebo ceny za dílo, je povinen zaplatit BFP smluvní pokutu ve výši 0,01 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy

BFP může od smlouvy odstoupit v případě, že je zákazník v prodlení s úhradou zálohy o více než 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu splatnosti zálohy.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případech stanovených občanským zákoníkem.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy.

Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy (příp. části plnění), je zákazník povinen vrátit BFP do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).

Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy mezi objednavatelem a BFP se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu BFP převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá z uzavřené smlouvy.

Užití ustanovení §§ 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800 občanského zákoníku se pro kupní smlouvy vylučuje.

BFP si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách BFP.

Tyto VOP a reklamační řád BFP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2020